Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

  • Algemene voorwaarden: Deze onderhavige algemene voorwaarden.
  • Beurtenkaart: Elke meerbeurtenkaart (10 of 20 beurten), losse beurt, proefkaart of proefbeurt die de Klant toegang verschaft tot de aangeboden Groepsles.
  • Groepsles: Een groepsles die door Sports District wordt georganiseerd en aangeboden in de Studio.
  • Klant: De natuurlijke persoon die met een Beurtenkaart kan deelnemen aan een Groepsles.
  • Reserveringsplatform: De aankoop- en reserveringstool van Sports District online te bereiken via   https://sportsdistrictstudio.clubplanner.be of de MyClubPlanner app te downloaden via Google Play of Apple App Store.
  • Sports District: Lemmens. vof, met zetel te 9220 Hamme, Zwaarveld 41 D, ondernemingsnummer 0755.488.359, RPR Gent, afdeling Dendermonde, eigenaar van het geregistreerde merk Sports District. E-mail: hello@sportsdistrict.wold.
  • Studio: De fysieke locatie waarvoor de Beurtenkaart toegang geeft tot de Groepsles, met name 9140 Temse, Wilfordkaai 43.

Alle gedefinieerde begrippen hebben dezelfde betekenis ongeacht of zij in het enkelvoud of het meervoud gebruikt worden.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Het is noodzakelijk dat een persoon die wenst deel te nemen aan een Groepsles voorafgaand kennis neemt van de Algemene Voorwaarden én deze uitdrukkelijk aanvaardt. 

2.2 In deze Algemene Voorwaarden beschrijft Sports District de regels op basis waarvan Sports District een Groepsles organiseert voor Klanten in de Studio. Deze Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie over de rechten en verplichtingen van Klanten.

2.3 Wanneer een bepaling in de Algemene Voorwaarden ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.

2.4 Op alle door Sports District gesloten overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is de rechtbank die bevoegd is voor de plaats waar de Studio gelegen is.

Artikel 3: Groepsles - aankoop, reservatie en annulatie

3.1 Aankoop. Een Beurtenkaart van het type meerbeurtenkaart of losse beurt kan uitsluitend online aangekocht én betaald worden via het Reserveringsplatform en dit na aanmaak van een persoonlijk account. Zodra een eerste beurt is gebruikt, kan het wettelijk herroepingsrecht van 14 kalenderdagen na aankoop van een Beurtenkaart niet meer worden ingeroepen. Sports District rekent per aankoop een transactiekost aan, daarnaast is er een jaarlijkse administratiekost verschuldigd. Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw. Prijzen kunnen door Sports District worden aangepast.

3.2 Reservatie. Reserveren voor een Groepsles is verplicht én tijdige reservering is aangewezen. Zonder tijdige reservering kan een Groepsles immers volzet zijn. Indien een Groepsles volzet is, kan deelname geweigerd worden. Een plaats voor een Groepsles kan uitsluitend gereserveerd worden via het Reserveringsplatform tot vóór de aanvang van de Groepsles.

3.3 Annulatie door Klant. Een gereserveerde plaats voor een Groepsles kan uitsluitend geannuleerd worden via het Reserveringsplatform tot acht (8) uur vóór de aanvang van de Groepsles, daarna vervalt de beurt. Er kan niet geannuleerd worden via e-mail, sociale media en ook niet telefonisch of per sms.

3.4 Annulatie door Sports District. Een Groepsles vindt plaats vanaf vijf (5) reservaties. Bij minder reservaties wordt een Groepsles geannuleerd ten laatste drie (3) uur op voorhand en recupereert de Klant de gereserveerde beurt. De annulatie door Sports District gebeurt per mail op het mailadres gekoppeld aan het account van de Klant én wordt ook kenbaar gemaakt via het Reserveringsplatform.

3.5 Ouder-kind. Een minderjarige kan vanaf zestien (16) jaar een persoonlijk account aanmaken in het Reserveringsplatform. Sports District kan dit account koppelen aan het account van een ouder of voogd. Hierdoor kan de minderjarige zelf reserveren en annuleren voor een Groepsles op rekening van de Beurtenkaart van de gekoppelde ouder of voogd.

Artikel 4: Beurtenkaart

4.1 Een Beurtenkaart is strikt persoonlijk en is niet overdraagbaar aan derden.

4.2 Een Beurtenkaart is gedurende een vaste periode geldig, met name drie (3) maanden bij een meerbeurtenkaart van tien (10) beurten en zes (6) maanden bij een meerbeurtenkaart van twintig (20) beurten. Niet opgebruikte beurten worden niet terugbetaald. Een Beurtenkaart is niet vatbaar voor onderbreking, verlenging of terugbetaling. Een uitzonderlijke verlenging is wel mogelijk in geval van zwangerschap of ernstige ziekte én op vertoon van een medisch attest binnen de veertien (14) dagen de dato.

Artikel 5: Lesrooster

5.1 Het lesrooster is indicatief en terug te vinden op het Reserveringsplatform. Sports District behoudt zich het recht voor een Groepsles te wijzigen of te annuleren, bijvoorbeeld bij onvoldoende inschrijvingen, ziekte, familiale omstandigheden of overmacht. Wijziging en annulatie van een Groepsles in het lesrooster geven geen recht op verlenging of terugbetaling van een reeds betaalde Beurtenkaart. In voorkomend geval kan de Klant de beurt van de Beurtenkaart recupereren voor een andere Groepsles.

5.2 Wijziging en annulatie van een Groepsles in het lesrooster gebeurt per mail op het mailadres gekoppeld aan het account van de Klant én wordt ook kenbaar gemaakt via het Reserveringsplatform.

5.3 Er is een aangepast lesrooster op feestdagen en tijdens vakanties. De Studio is maximum vier (4) weken per jaar volledig gesloten. Hiervoor worden geen verlengingen aan een Beurtenkaart uitgevoerd. Dit is reeds verrekend in de geldigheid van een Beurtenkaart.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 Sports District is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of letsel opgelopen vóór, tijdens of na het deelnemen aan een Groepsles. De Klant is zelf volledig verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, lichamelijke ongevallen of kwetsuren die kunnen ontstaan door deelname aan een Groepsles. Een sportongevallenverzekering is niet begrepen in de aankoop van een Beurtenkaart.

6.2 De Klant is verplicht blessures, gezondheidsklachten, lichamelijke ongemakken en een eventuele zwangerschap zo snel mogelijk en vóór aanvang van een Groepsles aan de instructeur te melden. Deelname aan een Groepsles is echter altijd geheel op eigen risico van de Klant. Wie gezond wil sporten, kan zich preventief bij een arts of sportmedisch onderzoekscentrum laten onderzoeken om veilig en met een minimaal risico op sportletsels deel te nemen aan een specifieke Groepsles.

6.3 Sports District is niet aansprakelijk voor het verlies, de beschadiging of diefstal van de persoonlijke eigendommen van de Klant, in en rond de gebouwen van de Studio.

Artikel 7: Huisregels

7.1 Parkeren kan op de parkeerplaatsen voor de Studio, voorbij de poort is dit niet toegestaan. Er is verder ruimschoots publieke parkeergelegenheid in de buurt.

7.2 De Klant krijgt toegang tot de Studio vanaf twintig (20) minuten tot vijf (5) minuten voor aanvang van een Groepsles. Elke Groepsles begint stipt. Kom dus op tijd. Laatkomers kan Sports District helaas niet meer toelaten.

7.3 De Studio is een ‘zero waste’ locatie, dwz. dat de Klant geen afval kan achterlaten in de Studio. De Klant kan bijvoorbeeld een PET flesje van thuis meenemen naar de Studio, maar kan het er dus niet weggooien. Best kiest de Klant voor een duurzame drinkbus.

7.4 Er zijn onder meer matjes, gewichtjes en blocks aanwezig in de Studio. Die kunnen worden gebruikt mits respect voor het materiaal en terugplaatsing na gebruik. Gebruik van eigen materiaal tijdens een Groepsles is toegestaan. Voor yogamatten raadt Sports District aan om een eigen yogamat aan te schaffen.

7.5 Hygiëne in de Studio is een must. Schoenen en jassen worden uitgedaan vooraleer de lesruimte binnen te gaan, zij blijven samen met sporttassen achter in de daartoe voorziene ruimte. Het gebruik van een eigen handdoek tijdens de Groepsles is verplicht evenals het dragen van propere en gepaste indoor sportschoenen bij het betreden van de lesruimte. Beschikbaar gesteld en gebruikt materiaal wordt na de Groepsles met de daarvoor voorziene spray en doekjes gereinigd. Eten, alcohol, drugs en rookwaren zijn niet toegestaan in de Studio.

7.6 Een ontspannen en verzorgde sfeer is belangrijk. Het is daarom verplicht om correcte sportkleding te dragen. Yogalessen worden op propere blote voeten of met schone sokken gevolgd.

7.7 In de lesruimte dienen aanwijzingen van de instructeur te worden opgevolgd. Alleen de instructeur heeft toegang tot de licht- en geluidsinstallatie.

7.8 In de Studio kunnen enkel producten of diensten worden gepromoot, verkocht of gedistribueerd na voorafgaand en schriftelijk akkoord door Sports District.

7.9 Indien een Klant zich niet houdt aan de huisregels kan de toegang tot de Studio worden ontzegd. Dit is tevens een geldige reden om de overeenkomst met de Klant te ontbinden.

Artikel 8: Privacy en persoonsgegevens

8.1 Persoonsgegevens worden op zorvuldige wijze verwerkt en beschermd in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

8.2 Persoonlijke gegevens worden bewaard en verwerkt in het Reserveringsplatform voor een goede werking van de groepslessen en voor volgende interne doeleinden: verwerken en analyseren van klantengegevens, informeren van klanten over groepslessen, nieuwe diensten en producten en promotiecampagnes.

8.3 Sports District is niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van het Reserveringsplatform. Evenmin is Sports District aansprakelijk voor schade door phishing, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten.

8.4 Wijzigingen in de persoonlijke gegevens (bijv. adres of contactgegevens) dienen door de Klant zelf aangepast in het Reserveringsplatform.

Artikel 9: Klachten

9.1 Sports District streeft ernaar om iedereen een geweldige sportbeleving te geven waarbij geluk en gezondheid voorop staan. Indien er een klacht is, betreurt Sports District dat, Sports District wil hiervan natuurlijk kennis krijgen. In de eerste plaats kan een klacht mondeling gemeld worden aan de instructeur van de Groepsles en in de tweede plaats schriftelijk op het post-of mailadres van Sports District.